مناسبات انسانی برای من جالب است. امکان دارد این مسائل درونی و روزمره باشد یا مسائل اجتماعی و سیاسی و هر چیزی که در این زمینه است.

مشاهده آثار

مفهوم آینه این است که شما در آن با خودتان روبرو می‌شوید. روبرو شدن با آینه، نشانه گذر زمان است یا به قول یونانی‌ها که می‌گویند هر بار که با آینه روبرو می‌شوید، نه شما آن آدم قبل هستید و نه آن فضا و زمان قبل وجود دارد.

مشاهده آثار

من درکارهایم به نوعی ایده تکرار شدگی را دنبال می‌کنم و نمی‌دانم این موضوع تا چه زمانی درکارهایم خودش را نشان خواهد داد.

مشاهده آثار